<
>
0492 - 33 15 89
Webshop
Login
Actueel programma
Actuele standen
Actuele uitslagen
Actuele verslagen
SV Lierop tweets

S. V. Lierop

Organisatorisch Jeugdplan


Inleiding jeugdplan SV Lierop.

Het jeugdplan van SV Lierop is opgebouwd uit een tweetal hoofdbestanddelen:

1. Organisatorisch jeugdplan

2. Technisch jeugdplan

Organisatorisch jeugdplan

In dit deel van het jeugdplan wordt de organisatiestructuur binnen de jeugdafdeling en de taken van de Jeugdcommissie omschreven. Ook de doelstellingen van de jeugdafdeling en de relatie naar de overige commissies binnen de vereniging worden hierin nader uitgewerkt.

Daarnaast worden de algemene afspraken voor trainers, leiders en spelers evenals de specifieke taakomschrijving van de diverse commissieleden omschreven. Voor de technische zaken wordt verwezen naar het Technisch jeugdplan.

Technisch jeugdplan

In het Technisch jeugdplan is aangegeven op welke wijze trainers van de jeugd zo optimaal mogelijk kunnen werken, met als doel het bereiken van datgene wat we als vereniging op voetbalinhoudelijk gebied nastreven. De jeugdcoördinatoren hebben samen met de hoofdjeugdtrainers de taak dit met de overige trainers uit te voeren en te bewaken. Hiervoor worden regelmatig bijeenkomsten belegd met als doel:

§ Coördinatie

§ Organisatie m.b.t. opleiding en instructie

§ Evaluatie

Terugkoppeling naar de jeugdcommissie vindt plaats via de jeugdcoördinatoren.

1. Organisatiestructuur jeugdafdeling SV Lierop.

Organogram jeugdafdeling


Korte toelichting organogram

Het Hoofdbestuur is het hoogste orgaan binnen SV Lierop. Hieraan zal de Jeugdcommissie dus ook verantwoording afleggen. Binnen de Jeugdcommissie zijn afzonderlijke groepen gemaakt die verantwoordelijk zijn voor de VSN voetbaldagen, jeugdtoernooien en nevenactiviteiten. De Technische commissie heeft een bepalende rol in het gehele technische beleid binnen de club en heeft hierdoor raakvlakken met de Jeugdcommissie en haar coördinatoren. De jeugdcoördinatoren kunnen er meerdere zijn en de laag eronder zal bij allen hetzelfde zijn. De gehele communicatie verloopt via de jeugdcommissie.

2. Doelstellingen jeugdafdeling SV Lierop.

SV Lierop is van en voor de leden. De vereniging is erop gericht het maximale uit de individuele leden te halen dit in combinatie met zo plezierig mogelijk te voetballen. Dit in een optimale onderlinge verstandhouding, waarbij normen en waarden vast verankerd zijn in de beleidsuitgangspunten van de totale vereniging en de jeugdafdeling in het bijzonder. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten die kunnen bijdragen tot sfeer en ontspanning van haar jeugdleden. De financiële zaken zullen overlegd worden met het hoofdbestuur.

3. Statuten SV Lierop.

SV Lierop heeft haar statuten laten passeren bij de notaris en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. In deze statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de doelstelling, de algemene ledenvergadering, bestuursverkiezingen etc., maar ook de rechten en plichten van de leden staan hierin.

Het huishoudelijk reglement, zoals opgenomen in dit jeugdplan vormt een aanvulling op deze statuten specifiek voor de jeugdafdeling en de jeugdleden in het bijzonder.

4. Huishoudelijk reglement jeugdafdeling SV Lierop

Definities:

KNVB:
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Jeugdleden van SV Lierop zijn automatisch ook lid van de KNVB.

Jeugdafdeling:
Samenstelsel van jeugdleden, jeugdkader en overige medewerkers. Kinderen kunnen lid worden vanaf de geboorte, actief lid worden/zijn vanaf hun vijfde tot en met hun achttiende jaar/ negentiende jaar ( afhankelijk van het geboortejaar).

Jeugdcommissie:
Commissie van de jeugdafdeling, bestaande uit minimaal drie personen van minimaal 18 jaar, welke lid zijn van SV Lierop.

Jeugdcoördinator:
Aanspreekpersoon voor de ouders, jeugd en leiders m.b.t. alle organisatorische zaken. Organisatorisch onderwerpen worden direct zelf opgepakt, het technische gedeelte via de technische commissie.

Jeugdkader:
Leiders, trainers en andere vrijwilligers, bij voorkeur lid van SV Lierop, die onder verantwoording van de jeugdcommissie de begeleiding van de jeugd verzorgen. Leiders van de elftallen (O19, O17, O15 en O13) zijn verplicht lid van SV Lierop i.v.m. het invullen van de het digitaal wedstrijdformulier.

Jeugdtrainer:
Trainer van de jeugd. Geeft onder verantwoording van de technische commissie uitvoering aan het voetbaltechnische beleid.

Coach:
Verantwoordelijk voor het technische gedeelte van het voetbalteam waar hij/zij als leider/ coach aan is toegewezen.

Jeugdleider:
Verantwoordelijk voor het organisatorische gedeelte van om zijn/ haar team.

Zaterdagdienst:
Verantwoordelijk in zijn of haar rol als wedstrijdcoördinator voor het goed reilen en zeilen op het sportpark. Tevens zorgen voor een goede ontvangst van de teams.

Wedstrijdsecretaris:
Zorgt voor een juiste planning van de wedstrijden, met de juiste communicatie daar omheen.

Algemene afspraken

De volgende algemene afspraken gelden binnen de jeugdafdeling van SV Lierop.

§ De vereniging staat in principe open voor alle jongens en meisjes vanuit de Lieropse gemeenschap. Bij aanmelding van buiten Lierop zal overleg plaatsvinden met de Jeugdcommissie na ruggenspraak gehouden te hebben met de ‘leverende’ vereniging (conform beleid van de KNVB).

§ Trainers, coach en leiders worden door de Technische commissie aangesteld voor een bepaald team. Hierover vindt vooraf overleg plaats met de desbetreffende leiders en trainers. Gelet wordt op capaciteiten, eventuele voetbaldiploma's, beschikbare tijd en wensen van de desbetreffende personen.

§ Van de leiders en trainers wordt verwacht dat zij werken volgens gemaakte afspraken zoals onder andere vastgelegd in dit jeugdplan van SV Lierop. Trainers en leiders werken daarnaast voor wat betreft het technisch inhoudelijke gedeelte conform de richtlijnen welke opgesteld zijn door de Technische Commissie.

§ De teams worden ingedeeld door de Technische commissie, waar nodig, in overleg met de leiders, de trainers en de jeugdcoördinatoren.

Normen en Waarden m.b.t. de jeugdleden

§ Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij zich te allen tijde gedragen conform de geldende normen en waarden. Respect voor elkaar en voor elkaars eigendom zijn belangrijke pijlers waarop het beleid van SV Lierop is gebaseerd. Zie de 11 voetbalregels van SV Lierop.

§ Pesten wordt niet geaccepteerd. Bij meldingen hierover zal conform een pestprotocol worden gehandeld.

§ Bij activiteiten georganiseerd door de vereniging of activiteiten op het sportpark mogen jeugdleden onder de 18 jaar geen alcohol nuttigen.

§ Drugsgebruik zal niet geaccepteerd worden binnen onze jeugdafdeling.

Afspraken m.b.t. de jeugdleden

§ Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle activiteiten, welke voor hen georganiseerd worden. Dit betreft vooraleerst de voetbalactiviteiten (wedstrijden en trainingen).

§ Deelname aan de nevenactiviteiten vindt plaats op basis van vrijwillige opgave/inschrijving.

§ Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij zich volledig inzetten.

§ Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij luisteren naar de aanwijzingen en instructies van de leiders en trainers, andere vrijwilligers en medewerkers.

§ Jeugdleden worden geacht goed om te gaan met de te gebruiken materialen. Daarnaast dient men geen rotzooi te maken op en om de velden en in de kantines en kleedlokalen, zowel bij uit- als thuiswedstrijden.

§ Bij verhindering dient men zich tijdig af te melden bij:

- wedstrijden: eigen leider (minimaal 2 dagen vooraf bij die leider, bijv. spelen op zaterdag afmelden op donderdag)

- trainingen: eigen trainer

§ In overleg met de jeugdcoördinator mogen spelers met andere teams meedoen. Dit zal tijdig, uiterlijk donderdag worden besproken. Spoed wisselingen op zaterdag worden goedgekeurd door de Jeugdcommissie of in goed overleg met de leiders.

§ De vereniging is verantwoordelijk voor het gebeuren op het sportcomplex direct voor, tijdens en direct na een activiteit.

§ Jeugdleden worden verwacht op tijd aanwezig te zijn voor wedstrijden en trainingen.

- wedstrijden: 30 minuten of anders, aangegeven door de trainer/leider (bij uitwedstrijden wordt de tijd aangegeven)

- trainingen: 5 minuten voor aanvang op het veld klaar staan.

In het uiterste geval kunnen, ten aanzien van jeugdleden, die zich niet houden aan de binnen de vereniging geldende normen, door de Jeugdcommissie, eventueel in overleg met het Hoofdbestuur, maatregelen worden genomen. Voorafgaand hieraan vindt te allen tijden overleg plaats met de ouders/verzorgers.

Algemene afspraken m.b.t. de jeugdleiders begeleiders en jeugdtrainers

§ Jeugdleiders, begeleiders en jeugdtrainers worden geacht altijd op tijd aanwezig te zijn, d.w.z. ruimschoots voor aanvang van de wedstrijd of training.

§ Bij verhindering dient men zich af te melden bij de collega leider en trainers en zelf voor vervanging te zorgen daar waar nodig.

§ Indien collectief te weinig, dan overleg met de desbetreffende jeugdcoördinator.

§ De trainers worden geacht deel te nemen aan de trainersbijeenkomsten/voorlichtingsbijeenkomsten.

§ Van de leiders, begeleiders en de trainers wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op de jeugdkadervergaderingen.

§ Leiders en trainers dienen correct om te gaan met alle materialen en deze na gebruik op te (laten) ruimen. Ook moet gecontroleerd worden of alles nog aanwezig is. Zijn zaken echt niet te vinden, dan even aangeven in de ontvangstruimte.

§ Voor, tijdens en na de training of wedstrijd dienen leiders en trainers erop toe te zien dat alles ordentelijk verloopt.

§ Leiders en begeleiders dienen bij de wedstrijden van hun team de leidersjas aan te hebben. Voor een uniforme uitstraling van de club.

§ Het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld door de eigen leider, begeleiders. Mocht de leider, begeleider als chauffeur rijden, dan kan deze een vastgestelde vergoeding hiervoor krijgen. Zie beleidsplan vergoedingen.

§ Wordt er besloten om met de fiets te gaan zal er voor en achterop een leider fietsen met een gekleurd hesje aan.

Uitrusting

§ Het rood witte SV Lierop-shirt wordt beschikbaar gesteld door SV Lierop. Verder spelen wij in een witte broek met SV Lierop logo. En met speciale SV Lierop sokken met ons logo erin verweven. De sokken en broeken zijn alleen te koop in de kantine en via de site van de club. Daarnaast is het mogelijk om de SV Lierop kledinglijn te bestellen bij Sport Plaza te Someren. Voor de overige uitrusting hanteren wij de KNVB richtlijnen. Keepers komen in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding. Zie beleidsplan vergoedingen.

Verzorging

§ Hier wordt extra aandacht gevraagd voor het douchen na de trainingen en de wedstrijden. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de spelers de nodige lichaamshygiëne in acht dienen te nemen. In de regel komen de spelers bezweet naar de kleedlokalen. Het spreekt voor zich, dat iedere speler van tenue wisselt, want zo naar huis gaan of in de auto plaatsnemen kan zeker niet de bedoeling zijn. De vereniging wordt hier natuurlijk graag gesteund door de ouders.

§ EHBO is aanwezig in de ontvangstruimte en koelelementen achter de bar.

§ Voor fysiotherapie is er wekelijks een vrijblijvend inloopspreekuur. (zie datum en tijden op de site onder het kopje verzorging)

§ Via de site zal in het najaar centraal worden aangeven vanaf welk moment er verplicht getraind gaat worden in lange broek. Dit zal gelden tot aan de O17. Voor de andere teams is dit een advies.

Materialen

Onze trainers en leiders kunnen in het bezit zijn van sleutels en eventuele leiders of trainersjassen. Aan het einde van ieder seizoen dient men deze in te leveren bij de verantwoordelijke vanuit het Hoofdbestuur, als men besloten heeft het jaar erop deze taken niet meer uit te gaan voeren.

Tuchtzaken:

Bij tuchtzaken stuurt de KNVB een email naar de secretaris van de vereniging wanneer een tuchtzaak aanhangig is gemaakt. Ook de speler zelf wordt hiervan door KNVB in kennis gesteld. Eventueel beroep tegen de gele of rode kaart wordt enkel ingesteld op initiatief van de speler zelf. Kosten welke verbonden zitten aan het beroep komen in beginsel voor rekening van de speler zelf.

Indien besloten wordt beroep in te stellen, wordt op korte termijn overleg gepland met de betrokken speler en ouders, leider team, voorzitter Jeugdcommissie en vertegenwoordiger vanuit het Hoofdbestuur. Om de communicatielijnen zo kort mogelijk te houden is een zogenaamde tucht-app aangemaakt. De beroepstermijn is 3 werkdagen. Beroep kan worden ingesteld per mail:
zuid2-tuchtzaken@knvb.nl

Bij 'interne' misdragingen op en rond het veld bij vriendschappelijke wedstrijden en trainingen wordt hetzelfde stappenplan gevolgd als bij de officiële KNVB tuchtzaken. Een eventuele straf wordt van geval tot geval beoordeeld en opgelegd door de club zelf.

Verzekering:

SV Lierop heeft de nodige maatregelen genomen om, zowel fysieke als materiele schade, af te dekken. Mocht er iets gebeuren dan zal dit direct schriftelijk gemeld moeten worden bij de Jeugdcommissie.

Communicatie:

De Jeugdcommissie zal minimaal 2 keer per jaar samenzitten met het Hoofdbestuur om de juiste afstemming te hebben. De Technische commissie zal op verzoek van de Jeugdcommissie aansluiten bij de jeugdcommissievergadering zodat er een totaal overzicht is, over wat zich er afspeelt binnen de jeugdafdeling. De jeugdcoördinatoren zijn de vraagbaken voor de ouders, spelers, leiders en trainers.

Er zal minimaal 1 keer per jaar een vergadering zijn met het gehele jeugdkader.

De communicatie naar nieuwe leden zal gebeuren door middel van een informatiemail.
De verdere informatievoorziening verloopt via de SV Lierop site of via de leiders.

Toernooien:

Het beleid is om voor de O7 t/m O15 elk jaar een kwalitatief en compact thuistoernooi te organiseren.
Daarnaast is de doelstelling om voor deze teams per seizoen minimaal 1 uittoernooi te spelen.

Voor de O19 en O17 is dit een vrije keuze.

De 2e jaars O13-spelers nemen jaarlijks deel aan een internationaal jeugdtoernooi of spelen een internationale wedstrijd.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement als aanvulling op de statuten niet voldoet beslist de jeugdcommissie.

5. Organisatie jeugdafdeling SV Lierop

Jeugdcommissie:

Doelstelling Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle bestuurlijke zaken binnen de jeugdafdeling van

SV Lierop. De Jeugdcommissie heeft als taak de algemene gang van zaken binnen de jeugdafdeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast waakt de Jeugdcommissie ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. De Jeugdcommissie en Technische Commissie stimuleren leiders, trainers en vrijwilligers m.b.t. het volgen van opleidingen, cursussen en het binnenhalen van gastsprekers voor kennisoverdracht, teneinde de kwaliteit van het gebodene te verhogen.

Plaats in de organisatie:

De Jeugdcommissie opereert onder eigen verantwoording binnen de jeugdafdeling. De Jeugdcommissie is direct verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur. Het financiële beheer van de jeugdafdeling berust bij het Hoofdbestuur.

Samenstelling

De Jeugdcommissie bestaat uit minimaal 5 leden van SV Lierop van 18 jaar of ouder. Vanuit het Hoofdbestuur zal er een afgevaardigde aanwezig zijn bij de vergaderingen. Binnen de Jeugdcommissie is het streven om minimaal te werken met een voorzitter, secretaris en jeugdcoördinatoren. Leden van de Jeugdcommissie worden door de zittende commissieleden voorgedragen. Door het Hoofdbestuur wordt de aanstelling formeel bekrachtigd.

In navolging van onze verenigingsstatuten wordt je benoemd voor een periode van 3 jaar en treedt dan af volgens een vast rooster. Aftredende jeugdcommissie leden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaatst in van zijn voorganger.

De Jeugdcommissie vergadert periodiek, met uitzondering van de vakantieperiode.

Taken en (deel)verantwoordelijkheden

De taakverdeling binnen de Jeugdcommissie is als volgt:

Voorzitter Jeugdcommissie:

§ Leidt de vergaderingen van de Jeugdcommissie en draagt zorg dat deze regelmatig plaatsvinden.

§ Leidt de jeugdkadervergadering.

§ Neemt initiatieven m.b.t. alle zaken die de jeugdafdeling aangaan.

§ Legt intern en extern contacten.

§ Voert beleid m.b.t. jeugdafdeling.

§ Stimuleert overige commissieleden en kader van de jeugdafdeling.

§ Vormt aanspreekpunt m.b.t. algehele gang van zaken.

§ Onderhoudt contact met de Technische commissie.

Secretaris Jeugdcommissie:

§ Brengt ingekomen stukken ter kennis van de Jeugdcommissie.

§ Verantwoordelijk voor de organisatie en vastlegging van de diverse jeugdvergaderingen.

Aanspreekpunt m.b.t. nevenactiviteiten:

§ Is verantwoordelijk voor alle zaken omtrent extra activiteiten.

Aanspreekpunt scheidsrechters jeugdwedstrijden

§ Verantwoordelijk voor het plannen van clubscheidsrechters bij alle jeugdwedstrijden en de juiste communicatie hierom heen. Zowel richting leiders als scheidsrechters.

Aanspreekpunt jeugdtoernooien:

§ Is verantwoordelijk voor het doorgeven van de mogelijk te spelen uittoernooien en deze vervolgens ook op te geven.

§ Het organiseren van de thuistoernooien.

§ Alle communicatie omtrent de toernooien richting leiders, scheidsrechters en horeca.

Jeugdcoördinator:

§ Zie hiervoor paragraaf 5.5.

Naast de Jeugdcommissie zijn nog te vernoemen:

Wedstrijdsecretaris:

§ Verzorgt alle communicatie tussen de KNVB en de jeugdleiders omtrent officiële wedstrijden.

Vriendschappelijke wedstrijden planner:

§ Is verantwoordelijk voor het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden vereniging breed alsmede de communicatie hierom heen richting leiders en scheidsrechter.

Technische commissie

De Technische commissie van SV Lierop is vereniging breed verantwoordelijk voor het ontwikkelen en tot uitvoer brengen van een beleid omtrent alle voetbaltechnische aspecten, zowel voor de senioren als de jeugd. De doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van de Technische commissie staan omschreven in document Technische commissie SV Lierop.

Organisatie nevenactiviteiten

Doelstelling nevenactiviteiten

De organisatie nevenactiviteiten heeft tot doel het organiseren van activiteiten buiten het voetbal om, tot ontspanning van de jeugdleden en het jeugdkader.

Als vaste activiteiten organiseert de Jeugdcommissie

  • Een penaltybokaal voor de O11, O9 en O7 jeugd.
  • Een seizoenafsluiting voor deze teams. De seizoenafsluitingen voor de andere teams worden vrijblijvend georganiseerd vanuit de teams of leiders zelf.
  • Een jeugdstratenvoetbaltoernooi.
  • La Ola-voetbal in de winterstop.
  • Bezoek Sinterklaas.

 

Jeugdcoördinator

De jeugdcoördinator is het aanspreekpunt voor de ouders, jeugd en leiders met betrekking tot alle zaken. Organisatorisch zal hij of zij direct zelf oppakken en voor de technische zaken zal worden geschakeld met de Technische commissie. Binnen SV Lierop kennen we meerdere jeugdcoördinatoren.

Jeugdleider

Doelstelling functie jeugdleider

De jeugdleider/jeugdbegeleidster verzorgt de begeleiding van zijn/haar team bij alle activiteiten waaraan het team deelneemt op organisatorisch gebied.

Taken en verantwoordelijkheden

De jeugdleider/jeugdbegeleidster vormt het eerste aanspreekpunt:

§ Voor zijn/ haar teamleden.

§ Voor Jeugdcommissie/ jeugdcoördinator.

§ Voor de ouders van de teamleden.

Taken en verantwoordelijkheden (op hoofdlijnen) hiervan afgeleid zijn:

§ Het uitdragen van de doelstellingen van de vereniging en die van de jeugdafdeling in het bijzonder.

§ Medeverantwoordelijk voor het stimuleren en motiveren van sportief en correct gedrag van de spelers met inachtneming van normen en waarden zoals deze binnen SV Lierop gehanteerd worden.

§ Het corrigerend optreden bij ongewenst gedrag van de spelers.

§ Het verzorgen van communicatie van en naar de Jeugdcommissie/ jeugdcoördinator m.b.t. het team.

§ Medeverantwoordelijk voor de contacten van en naar de ouders.

§ Ouders informeren over het wedstrijdprogramma en vervoer.

§ Mede behulpzaam bij het organiseren en begeleiden van nevenactiviteiten.

§ Het begeleiden van het team bij alle activiteiten.

§ Toezicht houden m.b.t. gedrag van het team jegens elkaar, leden van overige verenigingen, de accommodatie en overige vrijwilligers/hulpverleners.

§ Het indien nodig verzorgen van de leiding van de wedstrijd, het invullen van de wedstrijdformulieren, het verzorgen van de reserveshirts etc.

§ Het zorgdragen voor de veiligheid tijdens het vervoer van en naar uitwedstrijden en eventuele nevenactiviteiten.

Trainers en coaches

Voor de beschrijving van de trainers en leiders wordt verwezen naar het technisch jeugdplan.

Sponsoren
<
>
  Omhoog
Copyright SV Lierop · 2017 · Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop · Privacystatement