<
>
0492 - 33 15 89
Webshop
Login
Actueel programma
Actuele standen
Actuele uitslagen
Actuele verslagen
SV Lierop tweets

Nieuws november 2018

Onze club helpt bij het werven van pleegouders

Je hebt het misschien al gespot, het pleegzorgspandoek op ons sporthek. Met deze landelijke actie wil Combinatie Jeugdzorg aandacht vragen voor het belang van pleegzorg en het grote tekort aan pleegouders in Zuidoost-Brabant. SV Lierop draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Want kinderen verdienen een kansrijke, veilige toekomst en dat is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend.

Doneer je sporthek               
Door 220 cm van ons sporthek beschikbaar te stellen aan een pleegzorgspandoek helpt onze vereniging bij het werven van nieuwe pleegouders. Op het spandoek staat een ‘luchtige’ sport-gerelateerde oproep met als doel jullie als supporters langs de lijn een keer te laten nadenken over het pleegouderschap.

Opgroeien in een gezin
Wij vinden het belangrijk dat kinderen waar mogelijk kunnen opgroeien in een gezin. Als dat in het eigen gezin (tijdelijk) niet mogelijk is, dan kan een pleeggezin een welkome oplossing bieden. Deze vorm van opvang blijft het dichts bij de natuurlijk gezinssituatie. Het belang van zoveel mogelijk in je eigen omgeving (school, sportclubs, hobby’s, vriendjes) opgroeien voor een kind dat niet thuis kan wonen, is groot.
In 2017 hebben 23.200 kinderen gebruikgemaakt van pleegzorg. In regio Zuidoost-Brabant verblijven momenteel ruim 470 kinderen in circa 450 pleeggezinnen.

Meer informatie
Meer informatie over deze actie of over pleegzorg lees je op www.supergewonemensengezocht.nl. Via deze site kun je ook een pleegzorginformatiepakket aanvragen
 
 
Lees verder
Lees minder
Reanimatieles maandag 26 november

Op maandag 26 november a.s. is er weer een volledige reanimatieles bij de SV Lierop.
De les vindt plaats in de kantine van SV Lierop en begint om 18:30 uur. De eindtijd is ongeveer 22:30 uur.
Het is het streven van SV Lierop om zoveel mogelijk leden te trainen en getraind te houden in deze reanimatietechnieken dus geef je op.
Er zijn voor leden geen kosten aan verbonden.

Je kunt je opgeven via huubvanlieshout@hotmail.com
Voor meer info bel 06-22785953

 


 

 
Lees verder
Lees minder
Notulen ALV 1 november 2018

 Notulen Algemene Leden Vergadering SV Lierop 1 november 2018

 

Aanwezig: Totaal  aanwezigen 63  waarvan   63 stemgerechtigden

Afwezig met kennisgeving: totaal 29 leden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opening door de voorzitter
Iedereen wordt welkom geheten.
Fijn dat jullie in grote getalen aanwezig zijn.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Het bestuur vraagt de aanwezigen of zij de presentielijst getekend hebben.
Daarmee wordt de vergadering rechtsgeldig verklaard.

Vaststelling aantal bestuursleden.
Statutair moet het aantal bestuursleden voor aanvang van de vergadering worden vastgesteld.
Het huidig aantal bestuursleden is 9. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op 9 bestuursleden. Van dit aantal zijn 9 bestuursleden aanwezig op de vergadering.
 
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:
De voorzitter staat stil bij het overlijden van 2 leden. Geert Hurkmans (jan) en Jo van den Aker (febr) en vraagt een moment stilte hiervoor.

Op dit moment zijn de douches niet beschikbaar vanwege legionella. Bij hercontrole is gebleken dat de legionella nog niet weg is. We zijn nu samen met de gemeente op zoek naar de bron. Er worden nieuwe douchekoppen geïnstalleerd, zodat we gebruik kunnen blijven maken van de douches.

Nieuwe kantine
Het moderniseren van de kantine is afgerond en het resultaat mag er zijn. Harry heeft aangegeven te willen stoppen. We hebben een paar sollicitanten gehad maar daar is niets uit voort gekomen. De vacature is nu weer heropend.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het bestuur volgt de ontwikkelingen rondom ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ en ‘Een gezonde kantine’ maar heeft als bestuur hier nog niets over besloten. We volgen het wel en kijken hoe het zich verder ontwikkeld. Ook staan we stil bij de verkoop van alcohol onder de 18 en dat drugsgebruik op het sportpark niet getolereerd wordt.

Reanimatielessen Huub van Lieshout
Er zijn 5 nieuwe poppen aangeschaft op verzoek van Huub om cursussen te geven.
Deze cursussen worden geregeld gegeven door Huub van Lieshout. Als je belangstelling hebt voor nieuwe training of herhalingslessen kun je contact opnemen met Huub van Lieshout. Dit is voor leden en niet leden. Streven is om bij ieder team iemand te hebben die kan reanimeren.

Smartgoals
Na gebruik bij het voetbalkamp heeft de Technische Commissie aan het bestuur gevraagd of zij deze ook aan mogen schaffen. Bestuur heeft hiervoor akkoord gegeven, mits de trainers goed worden begeleid en dat het ook gebruikt gaat worden. Deze smartgoals kunnen worden aan geschaft mede door de hulp van vele vrijwilligers en de bijdrage van de  Rabo Clubkas Campagne.

Vragen van vorig jaar
Verlichting trainingsveld: Dit heeft Peter opgepakt er zat een storing in de kast bij de lampen.
Dit is nu opgelost.
Kantine open bij door de weekse wedstrijden: Het bestuur heeft dit opgepakt en heeft de bardiensten gedraaid. Dit zetten we voort mits het tijdig aan ons door gegeven wordt.

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2017.
De notulen hebben ter inzage gelegen in de bestuurskamer en bij het secretariaat.
De commissies hebben de notulen tijdig voorafgaand aan deze vergadering ontvangen.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
De notulen worden door de vergadering vastgesteld en worden door de voorzitter in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend. Met dank aan de secretaris Astrid Oomen.

4. Jaarverslag 2017/2018
De jaarverslagen van de diverse commissies zijn door Rens van Lieshout verwerkt tot een jaarverslag en PowerPoint presentatie. De presentatie wordt gedaan door Rens van Lieshout en met enthousiasme ontvangen door de leden. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. Met dank aan de samensteller wordt het verslag in de eerstvolgende bestuursvergadering door de voorzitter ondertekend. 

6. Verslag kascommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor waarin zij verklaren geen onregelmatigheden in de financiële boekhouding van onze penningmeester te hebben aangetroffen.
De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De kascommissie complimenteert de penningmeester en het bestuur dat het er goed uit ziet.
Het verslag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend en opgeslagen in de verenigingsarchieven. 

 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
Zitting in de huidige kascommissie hebben Frank van den Einden, Thijs van den Boomen en Bart Sijbers. Frank van den Einden is statutair aftredend en niet herkiesbaar.  

Bij het bestuur heeft Rick Kusters zich gemeld als lid van de kascommissie. Vanuit de vergadering komt geen aanmelding. De vergadering gaat middels handopsteking akkoord met deze aanvulling op de kascommissie.

8. Presentatie balans
Bert van Lieshout licht de balans toe. Enkele opvallende posten worden extra toegelicht.
In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de balans door het bestuur ondertekend.

9. Instemmen met afrekening 2017/2018
Bert van Lieshout licht de meest opvallende zaken toe. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de afrekening. De vergadering stemt in met de afrekening. In de eerstvolgende vergadering wordt de afrekening door de leden van het bestuur ondertekend.

10. Instemmen met de begroting 2018/2019
Ook voor de begroting heeft de penningmeester de meest opvallende zaken toegelicht.
De vergadering stemt in met de begroting.

Vrijwilligers
Gelukkig kunnen wij altijd een beroep op jullie doen. Er zijn voldoende mogelijkheden om iets te doen binnen SV Lierop. Mede hierdoor kunnen wij onze contributie laag houden.
Veel van onze leden zijn niet gewoon lid van SV Lierop, maar zijn een deel van de club.     SV Lierop draait op jullie. Niets gaat vanzelf en alles kost geld. Met de inzet van jullie als vrijwilligers kunnen we de contributie laag houden en kan de contributie hetzelfde blijven.
De vergadering stemt hiermee in door handopzegging.

11. Investeringsplan.
Peter van Stiphout geeft een uiteenzetting met tijdspad van de toekomstige belangrijkste investeringen binnen onze vereniging. 
Van het investeringsplan 2017/2018:
Moderniseren kantine is afgerond wel iets over het budget maar het resultaat mag er zijn.

Plan 2018/2019
Herstelwerkzaamheden kozijnen, schilderwerk buiten en binnen.
Stucwerken buitengevels kantine.
Straatwerk.
Tegelplateaus.
Vervangen traditionele veldverlichting in ledverlichting.
Nieuwe zijwanden overkapping en evt. glaswand om het dicht te maken.
Opmerking: Toon Hesius ziet graag dat dit naar voren gehaald wordt, zeil ziet er niet meer uit en de begroting laat dit toe.
De vergadering stemt middels hand op steken in met het investeringsplan.

12. Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend en herkiesbaar Roel Leenen en Dirk van Vlokhoven. Aftredend en niet herkiesbaar Bert van Lieshout. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet en hoopt dat het bestuur, indien nodig, altijd nog een beroep mag doen op zijn kennis en ervaring.
Het bestuur draagt Ralf van de Laar, Roel Leenen en Dirk van Vlokhoven voor als bestuursleden. De vergadering wordt ook gevraagd te stemmen voor de verkiezing van Ralf van de Laar als penningmeester.

Om deze verkiezing rechtsgeldig te maken volgen 4 verkiezingsronden.
ronde 1: verkiezing Ralf van de Laar
uitgebrachte stemmen 63:   voor 63 tegen 0 
ronde 2: verkiezing Roel Leenen
Uitgebrachte stemmen 63:  voor 63 tegen 0    
ronde 3: verkiezing Dirk van Vlokhoven
Uitgebrachte stemmen 63: voor 63 tegen 0
ronde 4: verkiezing penningmeester
Uitgebrachte stemmen 63: voor 61 tegen 2 

Met dank aan de stemmentellers Roel v.d. Laar en Willy v.d. Elzen. Ook dank aan Harrie van Bussel en Gerard van Bussel  voor het uitdelen en ophalen van de stembriefjes.

13. Voorstellen van de leden
Er zijn geen voorstellen bij het bestuur binnengekomen.


14. Rondvraag
Gerard Geutjens: Komt er een schepnet bij veld 2? Het is zoek. Dit wordt geregeld. Ook heeft Gerard een vraag of leiders ook een sleutel kunnen krijgen van de poort. Voorzitter zegt dit mee te nemen in het bestuur.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur onder toezegging van een vat bier van het bestuur.

 

 
 


 

Lees verder
Lees minder
Teamfoto's

Inmiddels zijn er al teamfoto's toegevoegd van enkele teams. Deze zijn te vinden onder het kopje 'Teams'. Als je op de foto klikt opent hij in een nieuw scherm zodat hij beter te bekijken is. Teamfoto's die nog niet op de site staan zullen verschijnen als de AVG-formulieren van alle teamleden ingeleverd zijn.
 

 

Lees verder
Lees minder
Zondag 9 december: Beestenbende in de kantine
Nadat iedereen in de wei rond heeft mogen denderen en de vleugels uit heeft mogen slaan is het 9 december weer tijd voor een feestje. Beestenbende met niemand minder dan the one and only.... DJ de Vos, bekend van onder andere DE afterparty van de paardenfokdag of ZOOiets. Hier mug natuurlijk op gedronken worden. Verder is er tijd voor veul voer; de frikandellen zullen je om de oren vliegen. Je leest het al, er is geen tijd om je stierlijk te vervelen deze avond, dus zorg dat je jezelf kiplekker voelt. Tot dan, aju kukeleku!
 
Lees verder
Lees minder
Get ready for the SmartGoals
De pass van Pogba. De snelheid van Cristiano Ronaldo. De dribbels van Messi.
Train deze skills met onze nieuwe SmartGoals.
 
Wat zijn SmartGoals? Watch them on: www.smartgoals.nl.
De trainers hebben een eerste instructie gehad en de O13-1 heeft meegewerkt aan een demotraining.
Wij dagen de trainers uit, om allerlei leuke spelvormen te gaan gebruiken.
Maar we dagen de spelers nog meer uit. Kijk eens op www.smartgoals.nl naar de mogelijkheden en daag je trainer en medespelers uit om samen aan jullie skills te werken.
 
We wensen alle spelers en trainers van SV Lierop veel plezier met de SmartGoals.
Met dank aan de sponsoracties van de SPAR in Lierop en de Rabobank en natuurlijk de inzet van vele vrijwilligers bij allerlei activiteiten welke deze aankoop mogelijk hebben gemaakt.
 
Bestuur SV Lierop
 
 
Lees verder
Lees minder
Laatste 3 competitiewedstrijden Lierop 1 voor de winterstop
De wedstrijden Maarheeze 1 - Lierop 1, Lierop 1 - DOSL 1 en Altweerterheide 1 - Lierop 1 beginnen om 14.00 uur in plaats van 14.30 uur.
Lees verder
Lees minder
Trainingen SV Lierop

In verband met Sinterklaas zijn er op woensdag 5 december geen trainingen.

 

Op 13 december zijn de laatste trainingen voor de winterstop. De trainingen beginnen na de winterstop weer in de week van 14 januari.
 

Lees verder
Lees minder
Sponsoren
<
>
  Omhoog
Copyright SV Lierop · 2017 · Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop · Privacystatement