<
>
0492 - 33 15 89
Webshop
Login
Actueel programma
Actuele standen
Actuele uitslagen
Actuele verslagen
SV Lierop tweets

Nieuws oktober 2017

Contractverlenging Thwan van Gennip en SV Lierop
5 jaar geleden is Thwan van Gennip de nieuwe hoofdsponsor geworden van SV Lierop.
Een contract wat aan het einde van het afgelopen seizoen afliep.
Aangezien wij vanuit SV Lierop 2 belangrijke zaken waar Thwan voor staat, te weten
kwaliteit en "gas erop", volledig onderschrijven, zijn wij dan ook heel blij dat onze samenwerking een
vervolg gaat krijgen.
Afgelopen zondag is dan ook het nieuwe contract met Thwan van Gennip getekend voor een verlenging van
het hoofdsponsorschap van SV Lierop met nog eens 5 jaar.
Laten we er weer een mooie 5 jaar van maken.
Hoofdbestuur SV Lierop
 
 
 
Lees verder
Lees minder
Opening van het seizoen en de kantine op z'n Mexicaans
Het was een mooi feestje, werd er op het einde van de avond vaak verteld.
En het was dan ook zeker een mooie dag. Na een schitterende overwinning van ons 1e team met 5-1 tegen Neerkandia was het tijd om het seizoen goed in te gaan zetten.
 
En dat gebeurde. Na de openingswoorden van onze voorzitter Jan-Willem werd Thwan van Gennip
naar voren geroepen om het vernieuwde sponsorcontract te tekenen. En wat kan je dan beter doen na zo'n moment in combinatie met de opening van de kantine? Een gezamenlijk proost uitbrengen op een mooie kantine en op een mooi seizoen.
 
Daarna barstte het los en wist men de koeling goed leeg te drinken met het Mexicaans bier. We hebben zelfs alles bij onze drankengroothandel
en onze lokale collega van de ontmoeting weg gekocht om iedereen te voorzien van een heerlijk Mexicaans bier. Dank voor de hulp.
Kortom een avond die zeker voor herhaling vatbaar was.
 
 
 
 
Lees verder
Lees minder
Voetbalplaatjes Jumbo
Leden van SV Lierop,
Het is eindelijk zover. Na het maken van vele foto's, het indelen van het verzamelboek, en de uiteindelijke controle zijn de Jumbo spaarboeken klaar.
Iedereen die op een individuele foto staat krijgt de komende dagen een boek van ons. Zodat er volop gespaard kan worden.
Vanaf woensdag 11 oktober zijn de Jumbo spaarplaatjes te krijgen. De planning is dat de actie 6 weken gaat duren.
Veel spaarplezier met het compleet maken van het boek voor de voetbaljaargang 2017/2018.
Hoofdbestuur SV Lierop
 
 
Lees verder
Lees minder
Spaaractie Spar
Spar Verhoeven bestaat 10 jaar. En om dit te vieren stelt de Spar 10 weken lang € 500,- beschikbaar voor de lokale verenigingen.
In de periode van 9 oktober t/m 16 december kunt u uw bonnetjes in onze SV Lierop bal stoppen.
Hoe meer bonnetjes, hoe groter het bedrag is wat naar SV LIerop toegaat.
Alvast dank voor het meesparen.
Hoofdbestuur SV Lierop
 
 
Lees verder
Lees minder
Agenda ALV
Aan de leden van Sportvereniging Lierop,
 
Bij deze nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 26 oktober a.s., aanvang 21.00 uur, in de kantine van Sportpark de Renkant.
 
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling aantal bestuursleden
 
3. Vaststellen notulen Algemene Vergadering van 10 november 2016. De notulen liggen ter inzage op het secretariaat en in de bestuurskamer
 
4. Jaarverslag 2016/ 2017
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuwe kascommissie.
Zitting in de kascommissie hebben Chris Filippini, Frank van den Einden en Thijs van den Boomen. Chris Filipinni is aftredend en niet herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich voor of tijdens de vergadering melden bij het bestuur.
 
7. Presentatie balans
8. Instemmen met afrekening 2016 / 2017
9. Instemmen met de begroting voor 2017 / 2018
 
PAUZE
 
10. Investeringsplan
11. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jan Willem Neervens, Gijs van Seggelen en Guus Berkers.
Het bestuur stelt voor Arjan Heijblom te benoemen als voorzitter. Daarnaast stelt het bestuur voor Dirk Hesius te benoemen als bestuurslid. Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor 20 oktober 2017 melden bij het bestuur.
 
12. Voorstellen leden
Leden kunnen tot 20 oktober 2017 schriftelijk voorstellen indienen bij het secretariaat.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
 
Het bestuur vertrouwt erop alle leden op deze vergadering te mogen begroeten. Bij verhindering gelieve af te melden bij het secretariaat: e-mail: secretaris@svlierop.nl / tel. 06-42683091
 
Namens het bestuur,
de secretaris,
Astrid Oomen
Lees verder
Lees minder
Overlijdensbericht Martien van Horik
In memoriam
Helaas hebben wij afgelopen maandag afscheid moeten nemen van Martien van Horik.
Martien is in 1950 lid geworden van SV Lierop, 4 jaar na de oprichting.
Hiermee was hij dan ook een van de oudste leden binnen onze vereniging.
Martien is al deze 67 jaar dan ook fanatiek supporter geweest en bij zijn 60 jarig jubileum
hebben wij dan ook mooie verhalen mogen horen over zijn periode binnen SV Lierop.
Met Martien verliezen wij dan ook een trouw lid en supporter.
Wij wensen zijn echtgenoot Mien, kinderen en kleinkinderen dan ook veel sterkte toe
in de komende periode.
Bestuur en leden van SV Lierop
Lees verder
Lees minder
Verslag ALV
Notulen Algemene Leden Vergadering SV Lierop 26 oktober 2017
 
Aanwezig: Totaal aanwezigen 67 waarvan 67 stemgerechtigden
Afwezig met kennisgeving:  totaal 25 leden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opening door de voorzitter
Iedereen wordt welkom geheten.
Fijn dat jullie in grote getalen aanwezig zijn.
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Het bestuur vraagt de aanwezigen of zij de presentielijst getekend hebben.
Daarmee wordt de vergadering rechtsgeldig verklaard.
 
Vaststelling aantal bestuursleden.
Statutair moet het aantal bestuursleden voor aanvang van de vergadering worden vastgesteld..
Het huidig aantal bestuursleden is 8. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op 9 bestuursleden. Van dit aantal zijn 8 bestuursleden aanwezig op de vergadering.
 
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
Mededelingen:
VSN voetbaldagen
We gaan stoppen met de VSN voetbaldagen er is te weinig deelname. We zijn nu op zoek naar een alternatief.
 
Zwevende leden
Seizoen 2017/2018 wordt een inventarisatie jaar. Spelen alleen op vraag vanuit de club. Zijn niet team gebonden. Spelen maximaal 9 wedstrijden. Aan het einde van het seizoen zal er een definitieve keuze gemaakt worden voor het seizoen 2018/2019
 
Reanimatielessen Huub van Lieshout
Deze worden jaarlijks gegeven door Huub van Lieshout. Belangstelling voor nieuwe training kun je contact opnemen met Huub van Lieshout. De herhalingslessen zijn nu ook gestart.
De defibrillator hangt nu aan de rechtervoorzijde bij de ingang. Frank Hurkmans geeft aan dat er in zijn bus ook een defibrillator aanwezig is.
 
Ledenshop SV Lierop
Sinds 25 oktober 2017 is de webshop vernieuwd. De prijzen in de winkel en webshop zijn hetzelfde. Maar graag bestellen via de webshop dan gaat 5% van de aanschaf naar SV Lierop.
 
Voetbal.nl
Deze app is opgefrist en ieder lid van SV Lierop kan hierop inloggen. Op deze app kun je heel veel informatie ophalen. SV Lierop heeft hiervoor een licentie aangekocht om daar info op te zetten.
 
Sponsoring
Het contract met hoofdsponsor Thwan van Gennip is met 5 jaar verlengt. Met de intentie voor nog een keer 5 jaar.
 
Scheidsrechters
SV Lierop gaat bouwen aan een gezonde scheidsrechters toekomst. Hiervoor is een projectgroep opgestart. Zij zorgen voor begeleiding en verkorte trainingen. Liefhebbers kunnen zich hiervoor aanmelden.
 
Tijdspad einde seizoen
De competitie eindigt dit seizoen op 27 mei 2018. Daardoor moet er geschoven worden met de toernooien omdat het weekend van 9 en 10 juni 2018 voor het laatst gespeeld mag worden op de velden vanuit de gemeente.
 
3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2016.
De notulen hebben ter inzage gelegen in de bestuurskamer en bij het secretariaat.
De commissies hebben de notulen tijdig voorafgaand aan deze vergadering ontvangen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
De notulen worden door de vergadering vastgesteld en worden door de voorzitter in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend. Met dank aan de secretaris Efrie van den Heuvel.
 
4. Jaarverslag 2016/2017
De jaarverslagen van de diverse commissies zijn door Jan Willem Neervens verwerkt tot een jaarverslag en PowerPoint presentatie. De presentatie wordt gedaan door Gijs van Seggelen en met enthousiasme ontvangen door de leden. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. Met dank aan de samensteller wordt het verslag in de eerstvolgende bestuursvergadering door de voorzitter ondertekend.
 
5. Verslag kascommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor waarin zij verklaren geen onregelmatigheden in de financiële boekhouding van onze penningmeester te hebben aangetroffen.
De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De kascommissie complimenteert de penningmeester en het bestuur dat het er goed uit ziet.
Het verslag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend en opgeslagen in de verenigingsarchieven.
 
6. Verkiezing nieuwe kascommissie
Zitting in de huidige kascommissie hebben Chris Filippini, Frank van den Einden en Thijs van den Boomen. Chris Filipinni is statutair aftredend en niet herkiesbaar.
Bij het bestuur heeft Bart Sijbers zich gemeld als lid van de kascommissie. Vanuit de vergadering komt geen aanmelding. De vergadering gaat middels handopsteking akkoord met deze aanvulling op de kascommissie.
 
7. Presentatie balans
Bert van Lieshout licht de balans toe. Enkele opvallende posten worden extra toegelicht.
In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de balans door het bestuur ondertekend.
 
8. Instemmen met afrekening 2016/2017
Bert van Lieshout licht de meest opvallende zaken toe. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de afrekening. De vergadering stemt in met de afrekening. In de eerstvolgende vergadering wordt de afrekening door de leden van het bestuur ondertekend.
 
9. Instemmen met de begroting 2017/2018
Ook voor de begroting heeft de penningmeester de meest opvallende zaken toegelicht.
De vergadering stemt in met de begroting.
 
Vrijwilligers
Gelukkig kunnen wij altijd een beroep op jullie doen. Er zijn voldoende mogelijkheden om iets te doen binnen SV Lierop. Mede hierdoor kunnen wij onze contributie laag houden.
Veel van onze leden zijn niet gewoon lid van SV Lierop, maar zijn een deel van de club. SV Lierop draait op jullie. Niets gaat vanzelf en alles kost geld. Met de inzet van jullie als vrijwilligers kunnen we de contributie laag houden.
 
Nirwana Live
Mede door deze inzet van de 42 vrijwilligers hebben we weer wat extra’s kunnen investeren.
Hiervoor hebben we nieuwe statafels en krukken voor kunnen bestellen. Ook dit doen we weer met zijn allen.
 
PAUZE
 
10. Investeringsplan.
Peter van Stiphout geeft een uiteenzetting met tijdspad van de toekomstige belangrijkste investeringen binnen onze vereniging.
 
Van het investeringsplan 2016/2017:
Schilderwerk buiten en kozijnen, moderniseren bar en kantine, vernieuwen damestoiletgroep
stucwerk buitengevels en straatwerk rondom kantine in plaats van kiezels. Zijn deels gerealiseerd. Dit alles binnen het budget. Aandacht is gegaan naar de toiletgroepen en kantine.
 
Plan 2018/2019
Schilderwerk buiten
Schilderwerk binnen en afronden moderniseren kantine.
Stucwerken buitengevels kantine
Straatwerk
Vervangen traditionele veldverlichting in ledverlichting
De vergadering stemt middels hand op steken in met het investeringsplan.
 
11. Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend en niet herkiesbaar Guus Berkers, Jan-Willem Neervens en Gijs van Seggelen. De voorzitter en penningmeester bedankt de bestuursleden voor hun inzet en hoopt dat het bestuur, indien nodig, altijd nog een beroep mag doen op hun kennis en ervaring.
Het bestuur draagt Arjan Heijblom, Dirk Hesius en Rens van Lieshout voor als bestuursleden. De vergadering wordt ook gevraagd te stemmen voor de verkiezing van Arjan Heijblom voor als voorzitter.
Om deze verkiezing rechtsgeldig te maken volgen 4 verkiezingsronden.
 
ronde 1: verkiezing Arjan Heijblom
uitgebrachte stemmen 67: voor 65 tegen 2
ronde 2: verkiezing Dirk Hesius
Uitgebrachte stemmen 67: voor 65 tegen 2
ronde 3: verkiezing Rens van Lieshout
Uitgebrachte stemmen 67: voor 66 tegen 1
ronde 4: verkiezing voorzitter
Uitgebrachte stemmen 67: voor 61 tegen 5 ongeldig 1
 
Met dank aan de stemmentellers Roel v.d. Laar en Willy v.d. Elzen. Ook dank aan Harrie van Bussel en Harrie Gubbels voor het uitdelen en ophalen van de stembriefjes.
 
12. Voorstellen van de leden
Er zijn geen voorstellen bij het bestuur binnengekomen.
 
13. Rondvraag
Toon Hesius: kantine is gesloten bij doordeweekse wedstrijden dit is SV Lierop onwaardig. Dit geldt voor het voetbal en korfbal. Voorzitter zegt dit nemen we mee in het bestuur.
Roel van de Laar: verlichting valt veel uit op het trainingsveld, is dit niet gevaarlijk? Peter zegt daar zijn we al mee bezig.
 
14. Sluiting
De voorzitter dankt voor het vertrouwen in de leden bij het stemmen. Het is een grote eer en uitdaging en sluit de vergadering om 22.30 uur onder toezegging van een vat bier van het bestuur.
 
 
Lees verder
Lees minder
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan!
Deze woorden gebruikte Bert tijdens de algemene ledenvergadering.
Een ledenvergadering die wederom goed werd bezocht. En waar wij vanuit het hoofdbestuur
alle zaken weer hebben geprobeerd helder te verwoorden en delen met jullie als onze leden.
Voor degene die hierbij niet aanwezig konden zijn is het verslag toegevoegd.
 
Daarnaast was het ook dit jaar weer een tijd van komen en gaan.
Komen deden in ieder geval onze 3 nieuwe bestuursleden Arjan Heijblom, Dirk Hesius en Rens van Lieshout, welke wij natuurlijk allemaal heel veel succes toewensen.
 
Gaan was dit jaar weggelegd voor Gijs van Seggelen en ikzelf als voorzitter.
Vanuit deze plaats wil ik dan ook nogmaals alle bestuursleden, vrijwilligers, leden en supporters van SV Lierop heel erg bedanken voor het vertrouwen wat ik van jullie gekregen heb. Ik heb het met heel veel plezier gedaan en weet nu zeker dat SV Lierop een mooie, gezonde en hechte club is, waar we met vele handen ook veel bereiken.
 
Natuurlijk de felicitaties en succes wensen voor mijn opvolger Arjan Heijblom die ons SV Lierop zeker weer verder kan brengen.
Bedankt
(ex) voorzitter Jan-Willem Neervens
 
 
Lees verder
Lees minder
Pupil van de week
Een nieuwe rubriek op deze site wordt het interview met de Pupil van de week. Na elke thuiswedstrijd zal dit interview op de site komen. 
 
Pupil van de week SV Lierop 1 – SJVV 1
Naam: Han van de Laar
Leeftijd: 9
Naam vader en moeder: Bob en Chantal
Naam broertjes en zusjes: Karlijn
Ik speel in SV Lierop (team): O11-1
Positie in het team: Mid-mid
Beste speler SV Lierop: Ralf van de Laar
Favoriete club Nederland: PSV
Favoriete speler Nederland: Marco van Ginkel
Favoriete club buitenland: Juventus
Favoriete speler buitenland: Paulo Dybala
Leukste aan pupil van de week: Dat ik bij de keeper een goal mocht maken
 
 
Lees verder
Lees minder
Sponsoren
<
>
  Omhoog
Copyright SV Lierop · 2017 · Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop · Privacystatement