<
>
0492 - 33 15 89
Webshop
Login
Actueel programma
Actuele standen
Actuele uitslagen
Actuele verslagen
SV Lierop tweets

Nieuws november 2016

Update Kunstgras
Kunstgras korrels update
Om iedereen op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het kunstgras, de onderstaande link.
Hierin heeft de KNVB een online dossier rubbergranulaat kunstgras aangemaakt. Via dit dossier kun je de meeste antwoorden op vragen vinden en de huidige stand van zaken.
Hoofdbestuur SV Lierop
Lees verder
Lees minder
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering over het seizoen 2015/2016 zal aanstaande donderdag 10 november om 21.00 uur plaatsvinden.
Via deze weg nodig ik al onze leden van 18 jaar en ouder uit om hierbij aanwezig te zijn.
Hoofdbestuur SV Lierop
Lees verder
Lees minder
Sinterklaasactie Sportpunt
 
Mocht de Sint nog willen winkelen bij Sportpunt Someren tussen 16 en 25 november.
Dan zal SV Lierop 5% van deze omzet terug gestort krijgen.
Voor Sint zelf zitten er ook een aantal leuke extra acties bij.
Lees verder
Lees minder
TOTO
De wedstrijd Woenselse Boys - Lierop, die eindigde in een gelijkspel, betekende tevens de laatste wedstrijd in de eerste periode van de TOTO.
Dit leverde een gedeelde eerste plaats op voor Willem Hurkmans en de Oranjeclub. Gefeliciteerd.
De tweede periode is begonnen met de wedstrijd Lierop - Unitas. 
Lees verder
Lees minder
Notulen ALV 10-11-2016

Notulen Algemene Leden Vergadering SV Lierop 10 november 2016

Aanwezig: (zie presentielijst). Totaal aanwezigen 61 waarvan 61 stemgerechtigden

Afwezig met kennisgeving: (zie lijst afmeldingen) totaal 17 leden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opening door de voorzitter
Iedereen wordt welkom geheten.
Tot aan de pauze wordt er geen alcohol geschonken.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Het bestuur vraagt de aanwezigen of zij de uitnodiging voor deze vergadering tijdig ontvangen hebben en of deze juist en duidelijk is?

Daarmee wordt de vergadering rechtsgeldig verklaard.

Vaststelling aantal bestuursleden.
Statutair moet het aantal bestuursleden voor aanvang van de vergadering worden vastgesteld..
Het huidig aantal bestuursleden is 8. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op 9 bestuursleden. Van dit aantal zijn 6 bestuursleden aanwezig op de vergadering, 2 leden zijn afwezig in verband met vakantie.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:
Kunstgrasveld

Het kan jullie niet ontgaan zijn, de discussie over de risico’s van het spelen op kunstgrasveld en is dit nog wel verantwoord? Wij hebben als SV Lierop het standpunt ingenomen op advies van de gemeente, RIVM en KNVB om gewoon te spelen op het hoofdveld. Mocht de advisering veranderen, zullen wij als vereniging hier ook direct in meegaan.

Reanimatielessen Huub van Lieshout

Inmiddels hebben al 20 leden de cursus met goed resultaat gevolgd. De cursus beslaat een avond van 4 uur. De jaarlijkse herhalingscursus duurt 2 uur. Bij interesse neem contact op met Huub.

7x7 voetbal

We willen graag inventariseren of er interesse bestaat voor 7x7 voetbal in het voorjaar. In de eerste opzet wordt onderzocht of er interesse is bij leden van 40+. Alle verenigingen in de gemeente Someren en Asten zullen inventariseren of er animo is en aan de hand hiervan wedstrijden of toernooivormen opzetten.

Veterinnen

Dit seizoen gestart met veterinnen. Deze dames spelen 7 tegen 7 op zaterdagavond in een officiële KNVB competitie van 5 teams. Een aanwinst voor de vereniging.

Scheidsrechters

Scheidsrechters hebben een belangrijke functie binnen de vereniging maar is geen taak die gemakkelijk wordt ingevuld door vrijwilligers. SV Lierop is druk bezig om een gezonde aanwas te creëren van scheidsrechters binnen de vereniging. Dit wordt opgezet vanaf de B- jeugd.

Jubileum feest veteranen

De veteranen vieren hun 50-jarig jubileum op 9 en 10 juni 2017.


3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2015 en 10 maart 2016.

De notulen hebben ter inzage gelegen in de bestuurskamer en bij het secretariaat.

De commissies hebben de notulen tijdig voorafgaand aan deze vergadering ontvangen.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
De notulen worden door de vergadering vastgesteld en worden door de voorzitter in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend. Met dank aan de secretaris Efrie van den Heuvel.

4. Jaarverslag 2015/2015

De jaarverslagen van de diverse commissies zijn door Guus Berkers verwerkt tot een jaarverslag en powerpoint presentatie. De presentatie wordt met enthousiasme ontvangen door de leden. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. Met dank aan de samensteller wordt het verslag in de eerstvolgende bestuursvergadering door de voorzitter ondertekend.

6. Verslag kascommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor waarin zij verklaren geen onregelmatigheden in de financiële boekhouding van onze penningmeester te hebben aangetroffen.
De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De kascommissie complimenteert de penningmeester en het bestuur dat in financieel moeilijke tijden toch een financieel gezond jaar is gedraaid.

Het verslag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend en opgeslagen in de verenigingsarchieven.

7. Verkiezing nieuwe kascommissie

Zitting in de huidige kascommissie hebben Willy van der Elzen, Chris Filippini en Frank van den Einden. Willy van der Elzen is statutair aftredend en niet herkiesbaar.

Bij het bestuur heeft Thijs van den Boomen zich gemeld als lid van de kascommissie. Vanuit de vergadering komt geen aanmelding. De vergadering gaat middels handopsteking akkoord met deze aanvulling op de kascommissie.

8. Presentatie balans

Bert van Lieshout licht de balans toe. Enkele opvallende posten worden extra toegelicht.

In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de balans door het bestuur ondertekend.

9. Instemmen met afrekening 2015/2016

Bert van Lieshout licht de meest opvallende zaken toe. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de afrekening. De vergadering stemt in met de afrekening. In de eerstvolgende vergadering wordt de afrekening door de leden van het bestuur ondertekend.

10. Instemmen met de begroting 2016/2017
Ook voor de begroting heeft de penningmeester de meest opvallende zaken toegelicht.

Vanuit de vergadering komt de vraag over de inschatting van de kosten voor energie. Deze zijn op de helft van vorig jaar begroot, dit komt door de zonnepanelen.

De vergadering stemt in met de begroting.
 
Na de financiële stukken bedankt de voorzitter iedereen die op SV Lierop heeft gestemd bij de Rabo Clubkas Campagne. Daarnaast benadrukt de voorzitter nogmaals dat veel van onze leden niet gewoon lid zijn van SV Lierop, maar een deel van de club zijn. SV Lierop draait op jullie. Niets gaat vanzelf en alles kost geld. Met de inzet van jullie als vrijwilligers hebben we afgelopen jaar ongeveer €10.000,- binnen gehaald en mede daardoor is onze club financieel gezond, hebben de leden een hechte band met elkaar en de club en hoeft de contributie niet omhoog! 
  

PAUZE

11. Investeringsplan.

Peter van Stiphout geeft een uiteenzetting met tijdspad van de toekomstige belangrijkste investeringen binnen onze vereniging.

Van het investeringsplan 2015/2016 zijn de entree, werkzaamheden dak en kozijnen/schilderwerk deels gerealiseerd. Dit alles ruim binnen het budget.

De zonnepanelen, voor welke investering een extra algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 10 maart 2016, zijn geplaatst. Op het dak liggen 126 panelen, die al flink resultaat hebben geleverd. De plaatsing is ruim binnen de begroting gerealiseerd. Vanuit de vergadering komt de vraag of de zonnepanelen goed verzekerd zijn, wat door het bestuur bevestigend wordt beantwoord. Al zijn we achteraf blij dat ze pas na de hagelbui van juni zijn geplaatst.

Plan 2016/2017:

Schilderwerk buiten en kozijnen

Moderniseren bar en kantine

Vernieuwen damestoiletgroep

Stucwerk buitengevels

Straatwerk rondom kantine in plaats van kiezels.

De vergadering stemt middels hand op steken in met het investeringsplan.

Frank Hurkmans merkt op dat de splitsing van de werkzaamheden aan de bar/kantine en de zonnepanelen financieel niet nodig was geweest, nu de cijfers bekend zijn. Dit klopt, maar het risico was te groot om het tegelijkertijd aan te pakken. Er zijn nu geen tegenvallers geweest, waardoor het financieel goed uitpakt, maar dat was vooraf geen zekerheid.

12. Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend en niet herkiesbaar Roel van de Laar, Tim Driessen en Efrie van den Heuvel. De voorzitten bedankt de bestuursleden voor hun inzet en hoopt dat het bestuur, indien nodig, altijd nog een beroep mag doen op hun kennis en ervaring.
Volgens het rooster van aftreden is aftredend en herkiesbaar Peter van Stiphout. Het bestuur draagt Peter van Stiphout, Simone Kuijpers, Astrid Oomen, Guus Berkers en Dirk van Vlokhoven voor als bestuursleden. De vergadering wordt ook gevraagd te stemmen voor de verkiezing van Astrid Oomen als secretaris.

Om deze verkiezing rechtsgeldig te maken volgen 4 verkiezingsronden.

ronde 1: verkiezing Simone Kuijpers
uitgebrachte stemmen 61: voor 60 tegen 1
ronde 2: verkiezing Astrid Oomen

Uitgebrachte stemmen 61: voor 60 tegen 1
ronde 3: verkiezing Guus Berkers

Uitgebrachte stemmen 61 voor 60 tegen 1
ronde 4: verkiezing Dirk van Vlokhoven

Uitgebrachte stemmen 61 voor 60 tegen 1

ronde 5: herverkiezing Peter van Stiphout

Uitgebrachte stemmen 61 voor 59 tegen 2

ronde 6: verkiezing penningmeester

Uitgebrachte stemmen 61 voor 61 tegen 0


Met dank aan de stemmentellers Lars van Grotel, Roel vd Laar en Thijs van Heugten. Ook dank aan Gerard van Bussel en Harrie van Bussel voor het uitdelen en ophalen van de stembriefjes.

13. Voorstellen van de leden

Er zijn geen voorstellen bij het bestuur binnengekomen.

14. Rondvraag

Jos van Heugten wil graag weten wat het beleid is rondom zwevende leden. De voorzitter zegt toe hier na overleg in het bestuur bij Jos op terug te komen.

Frans vraagt hoe het mogelijk is dat vrijwilligers vergeten te worden uitgenodigd voor de vrijwilligersavond. De voorzitter legt uit hoe het controleren en uitnodigen van de vrijwilligers in zijn werk gaat en spreekt nogmaals excuses uit.

Willy vd Elzen vraagt de taakverdeling van de nieuwe bestuursleden. Guus neemt de activiteiten voor zijn rekening, Dirk het technische deel, Simone zorgt dat de dames niet onderbelicht raken in de vereniging en Astrid wordt de nieuwe secretaris.

Bart Sijbers geeft te kennen dat de douches koud waren. Het bestuur zorgt ervoor dat dit voor het weekend opgelost is.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur onder toezegging van een vat bier van het bestuur.

Lees verder
Lees minder
Oproep Hoofdbestuur
Ben jij trots op SV Lierop en wil jij dit onze gasten meegeven, dan................
Zoeken wij jou!
Voor de thuiswedstrijden van Lierop 1 zijn wij op zoek naar een gastheer of gastvrouw.
Die tijdens de rust en tot een half uur na de wedstrijd onze gasten een warm welkom wil bezorgen.
Zou jij deze rol willen oppakken of meer willen weten, neem dan contact op met Jan-Willem Neervens.
Dit kan via mail voorzitter@svlierop.nl of telefonisch 06-55128780.
Meerdere personen is natuurlijk ook geen probleem want dan kunnen we rouleren.
HB SV Lierop
Lees verder
Lees minder
Actie Helmond Sport - Jong Ajax
   

Steun jouw club en ga voordelig naar Helmond Sport!

Wil jij voordelig naar de wedstrijd Helmond Sport - Jong Ajax op vrijdag 16 december 20.00 uur en daarbij ook nog eens jouw club steunen? Dat kan. Leden van SV Lierop kunnen via www.helmondsport.nl/svlierop voor slechts € 5,50 kaarten kopen. Van dat bedrag gaat € 2,50 direct naar SV Lierop toe. Zo kun je dus niet alleen voordelig naar Helmond Sport, maar steun je ook nog eens onze club met een mooi bedrag. Hierbij geldt OP=OP, dus wees er snel bij!

Bestel je kaarten en maak kans op leuke prijzen
Voor de club die de meeste kaarten verkoopt heeft Helmond Sport ook nog eens een leuke beloning. Die club mag namelijk bij een thuiswedstrijd in de Jupiler League de line-up verzorgen. Zorg dus dat je er met jouw team bij bent 16 december en wie weet lopen jullie de eerstvolgende thuiswedstrijd van Helmond Sport wel het veld op met de spelers. Daarnaast verloot Helmond Sport 10x een meet en greet met twee spelers onder iedereen die online een kaartje heeft gekocht.

Leuk uitje met het team
De wedstrijd tussen Helmond Sport en Jong Ajax is het ideale uitje voor het hele team. Het is naast gezellig ook nog eens goed voor onze club en je maakt kans op een aantal leuke prijzen. We hopen dat iedereen laat zien wat voor geweldige club wij zijn en dat jullie massaal naar de wedstrijd zullen komen.

 
Lees verder
Lees minder
Laola 17 december
Op zaterdag 17 december staat het jaarlijkse Laola-toernooi weer op het programma. SV Lierop heeft de beschikking over de zaal van 13.00 uur tot 18.00 uur. Waarschijnlijk wordt er gestart met de O9 en afgesloten met de O19. Spelers die graag mee willen doen dienen zich op te geven bij hun leiders.
Eenieder die wil komen kijken is van harte welkom bij Healthclub One op Loovebaan 25 in Someren. 
Lees verder
Lees minder
7 tegen 7 voetbal in het voorjaar!
Vanuit de gezamenlijke voetbalclubs in de gemeente Asten en Someren zijn wij aan het kijken of er belangstelling is voor een kleine 7 tegen 7 competitie. Een competitie waar leden en niet leden
aan deel kunnen nemen.
Deze zal dan starten na afloop van de reguliere competities.
In eerste instantie willen we kijken of er mogelijkheden zijn in de leeftijd van 35 jaar en ouder op vrijdag avond of zaterdagavond.
Mocht jij, of al direct een heel team, mee willen doen, mail dan even je naam, leeftijd en voorkeur voor vrijdag of zaterdagavond door naar voorzitter@svlierop.nl
Besturen groot Someren en Asten.
Lees verder
Lees minder
Lierop 1 vervroegd
In verband met de invallende duisternis zijn de wedstrijden Lierop 1 - MVC 1 en Pusphaira 1 - Lierop 1 door de KNVB vervroegd naar 14.15 uur.
Dit is ook vermeld onder het kopje programma.
Lees verder
Lees minder
Robin Kemper Kei van de Week
Robin Kemper van Bruheze is Kei van de Week geworden. Hij kreeg 37% van de stemmen.
Ralf van de Laar eindigde op de derde plek, met 29% van de 385 stemmen.
Iedereen bedankt voor het stemmen! 
Lees verder
Lees minder
Geen trainingen op 5 december
Op sinterklaasavond 5 december komen alle trainingen te vervallen.
Lees verder
Lees minder
Update Rubbergranulaat en kunstgras
UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS N.A.V. NOS-JOURNAAL 28-11-2016
Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.
Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.
Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Meer informatie over REACH kunt u vinden op : https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/.
 
Geen wijziging van standpunt RIVM
Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM.
Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij adviseren gemeenten om dit officiële onderzoek af te wachten.
Afgelopen vrijdag heeft Vereniging Sport en Gemeenten een vragenlijst naar gemeenten gestuurd om specifiek zicht te krijgen op problemen en vraagstukken als gevolg van de discussie over SBR-rubbergranulaat. Zodra de resultaten bekend zijn en aanleiding geven u hierover te informeren, zult u nadere berichtgeving van ons ontvangen.
Lees verder
Lees minder
Sponsoren
<
>
  Omhoog
Copyright SV Lierop · 2017 · Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop · Privacystatement